Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 21u0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 in Gorinchem en regio Zuid-Holland-Zuid. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Ouderen. Als Helpende vervul je een essentiëlerol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bent de persoondie ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goed begint en/ofdeze in de avond prettig afsluit….


Lees meer…

Verpleegkundige – Joof Media – Gorinchem

JobID = 12l0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerpleegkundige in Gorinchem en regio Zuid-Holland-Zuid. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Revalidatie. In de zorg draait alles ommensenwerk. Elke werkdag heb je nauw contact met hulpbehoevenden.Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatstestrohalm. Het is daarom essentieel om oprechte aandacht te hebbenvoor hen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan omeen praatje te maken? Dan kunnen jouw kennis en glimlach een wereldvan verschil maken voor iemand die jouw hulp nodig heeft. Naast hetuitvoeren van verpleegtechnische handelingen ondersteun je bij hetverzorgen en het organiseren van het zorgproces rondom de cliënt.Ook voer je administratieve taken uit die aansluiten bij jewerkzaamheden en ben je medeverantwoordelijk voor het bewaken vande kwaliteit van de zorg. Wanneer het op jouw verpleegtechnischetaken aankomt, kan een allround inzet van je worden verwacht. Naasthet verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen en/ofinjecties en het aanleggen van infusen, kan je hulp ook ingeroepenworden voor bijvoorbeeld de lichamelijke verzorging van cliënten.Via Zorgwerk kan je in diverse branches werken. Wanneer je bij eenziekenhuis of V&V-huis aan de slag gaat, kom je in een teamterecht. Dan is het belangrijk dat je een teamspeler bent. Kies jeom in de thuiszorg te werken, dan is het uiteraard van groot belangdat je goed in staat bent om vrijwel geheel zelfstandig allewerkzaamheden uit te voeren die je op je route tegenkomt. Ben jeenthousiast geworden om als Verpleegkundige aan het werk te gaan inGorinchem e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…

Eerste Autotechnicus – Young Engineering – Gorinchem

JobID = 12l0.08

Ter uitbreiding van het huidige team is onze opdrachtgever op zoek naar kandidaten voor de functie van Eerste Autotechnicus. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Je verricht alle voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan auto’s;
 • Je spoort storingen op en je stelt diagnoses vast;
 • Je maakt de nieuwe auto’s rijklaar;
 • Je voert je werkzaamheden uit volgens de voorschriften en richtlijnen vanuit de importeur en eigen organisatie;
 • Je houdt je eigen administratie bij zoals uren, verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen;
 • Natuurlijk gaat er bij jou niets boven kwaliteit en richt jij je, net als dit merk, op een plek in de top van de autowereld.

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 17q0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie.Als Helpende vervul je een essentiële rol in het dagelijks levenvan zorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in de avond prettigafsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereld van verschil. Jetakenpakket is gevarieerd en omvat het ondersteunen van cliëntenverschillende dagelijkse activiteiten. Dit kan betekenen dat je zehelpt zichzelf te wassen, aan te kleden en het eventueel assisteertbij het aantrekken van steunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat decliënt zijn of haar medicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorgdraait alles om mensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat jeje in kunt leven in de situatie van een cliënt. Kun jij goedluisteren en vind je het leuk om een gezellig praatje te makentijdens de verzorgende werkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte,oprechte interesse, glimlach en luisterend oor ervoor dat de cliënthelemaal op zijn of haar gemak voelt. Als je bijvoorbeeld in eenverpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aande slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s.Kies je voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoekje zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route bij jou in debuurt. Ben je enthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan hetwerk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen?Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Gorinchem

JobID = 13m0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Gorinchem en regio Zuid-Holland-Zuid. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Revalidatie. Mensenwerk is het belangrijksteingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om methulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms alslaatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij oprechteaandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je metjouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor eenieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit debaan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bijde mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerendegezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijkmet andere hulpverleners te communiceren over de status en hetbehandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheidis het dus enorm belangrijk dat je goede communicatievevaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnenvervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliereverpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij vangroot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom jein een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast)bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, danbezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door jeeigen regio. Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IGaan het werk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoe je aan defuntie-eisen? Solliciteer dan direct!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 12l0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychiatrischecliënten. Als Helpende vervul je een essentiële rol in hetdagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoorzorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in deavond prettig afsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereldvan verschil. Je takenpakket is gevarieerd en omvat hetondersteunen van cliënten verschillende dagelijkse activiteiten.Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen, aan te kledenen het eventueel assisteert bij het aantrekken van steunkousen.Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haar medicatietijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles om mensenwerk.Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt leven in desituatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind je het leukom een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werk te gaanin Gorinchem e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelfdan veilig online in!

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Gorinchem

JobID = 12l0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Ouderen.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elkewerkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als bestevriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom van enormbelang dat jij oprechte aandacht toont voor de mensen die jeverzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje temaken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach een wereld vanverschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft. Spreekt datje aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IG hou je eenvinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt en signaleert zonieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moet daarnaast instaat zijn om duidelijk met andere hulpverleners te communicerenover de status en het behandelplan van een cliënt. Naast je nauweopletten en alertheid is het dus enorm belangrijk dat je goedecommunicatieve vaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IGgoed te kunnen vervullen, verwachten we van je dat je in staat bentom reguliere verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het isdaarbij van groot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenendie je helpt. Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slaggaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je(daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in dethuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens eenroute door je eigen regio. Ben je enthousiast geworden om alsVerzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoeje aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig onlinein!

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Gorinchem

JobID = 11k0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elkewerkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als bestevriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom van enormbelang dat jij oprechte aandacht toont voor de mensen die jeverzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje temaken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach een wereld vanverschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft. Spreekt datje aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IG hou je eenvinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt en signaleert zonieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moet daarnaast instaat zijn om duidelijk met andere hulpverleners te communicerenover de status en het behandelplan van een cliënt. Naast je nauweopletten en alertheid is het dus enorm belangrijk dat je goedecommunicatieve vaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IGgoed te kunnen vervullen, verwachten we van je dat je in staat bentom reguliere verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het isdaarbij van groot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenendie je helpt. Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slaggaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je(daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in dethuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens eenroute door je eigen regio. Ben je enthousiast geworden om alsVerzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoeje aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig onlinein!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 56i0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 (medicatie) in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kan onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Ouderen. AlsHelpende vervul je een essentiële rol in het dagelijks leven vanzorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in de avond prettigafsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereld van verschil. Jetakenpakket is gevarieerd en omvat het ondersteunen van cliëntenverschillende dagelijkse activiteiten. Dit kan betekenen dat je zehelpt zichzelf te wassen, aan te kleden en het eventueel assisteertbij het aantrekken van steunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat decliënt zijn of haar medicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorgdraait alles om mensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat jeje in kunt leven in de situatie van een cliënt. Kun jij goedluisteren en vind je het leuk om een gezellig praatje te makentijdens de verzorgende werkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte,oprechte interesse, glimlach en luisterend oor ervoor dat de cliënthelemaal op zijn of haar gemak voelt. Als je bijvoorbeeld in eenverpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aande slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s.Kies je voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoekje zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route bij jou in debuurt. Ben je enthousiast geworden om als Helpende niveau 2(medicatie) aan het werk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoe je aande funtie-eisen? Solliciteer dan direct!

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Gorinchem

JobID = 5e0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychiatrischecliënten. Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt vanzorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms wordje gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het isdaarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor demensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan omeen praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach eenwereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft.Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IGhou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt ensignaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moetdaarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners tecommuniceren over de status en het behandelplan van een cliënt.Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijkdat je goede communicatieve vaardigheden hebt. Om je functie alsVerzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je datje in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit tevoeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerdoverkomt op degenen die je helpt. Wanneer je in een V&V- ofziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leukecollega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien vandiensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevendentijdens een route door je eigen regio. Ben je enthousiast gewordenom als Verzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Gorinchem e.o. envoldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig onlinein!

Lees meer…

Verpleegkundige – Joof Media – Gorinchem

JobID = 2b0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verpleegkundige in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van GGZ en Psychiatrische cliënten. Inde zorg draait alles om mensenwerk. Elke werkdag heb je nauwcontact met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als bestevriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom essentieel omoprechte aandacht te hebben voor hen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kunnen jouwkennis en glimlach een wereld van verschil maken voor iemand diejouw hulp nodig heeft. Naast het uitvoeren van verpleegtechnischehandelingen ondersteun je bij het verzorgen en het organiseren vanhet zorgproces rondom de cliënt. Ook voer je administratieve takenuit die aansluiten bij je werkzaamheden en ben jemedeverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg.Wanneer het op jouw verpleegtechnische taken aankomt, kan eenallround inzet van je worden verwacht. Naast het verzorgen vanwonden, het toedienen van medicijnen en/of injecties en hetaanleggen van infusen, kan je hulp ook ingeroepen worden voorbijvoorbeeld de lichamelijke verzorging van cliënten. Via Zorgwerkkan je in diverse branches werken. Wanneer je bij een ziekenhuis ofV&V-huis aan de slag gaat, kom je in een team terecht. Dan ishet belangrijk dat je een teamspeler bent. Kies je om in dethuiszorg te werken, dan is het uiteraard van groot belang dat jegoed in staat bent om vrijwel geheel zelfstandig alle werkzaamhedenuit te voeren die je op je route tegenkomt. Ben je enthousiastgeworden om als Verpleegkundige aan het werk te gaan in Gorincheme.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veiligonline in!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 55h0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Somatiek. AlsHelpende vervul je een essentiële rol in het dagelijks leven vanzorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in de avond prettigafsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereld van verschil. Jetakenpakket is gevarieerd en omvat het ondersteunen van cliëntenverschillende dagelijkse activiteiten. Dit kan betekenen dat je zehelpt zichzelf te wassen, aan te kleden en het eventueel assisteertbij het aantrekken van steunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat decliënt zijn of haar medicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorgdraait alles om mensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat jeje in kunt leven in de situatie van een cliënt. Kun jij goedluisteren en vind je het leuk om een gezellig praatje te makentijdens de verzorgende werkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte,oprechte interesse, glimlach en luisterend oor ervoor dat de cliënthelemaal op zijn of haar gemak voelt. Als je bijvoorbeeld in eenverpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aande slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s.Kies je voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoekje zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route bij jou in debuurt. Ben je enthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan hetwerk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen?Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Vrachtwagenchauffeur (€15,36 per uur) – Zuid West – Gorinchem

JobID = 55h0.22

Vrachtwagenchauffeur CE palletsHeb je als vrachtwagenchauffeur CE rijden tussen DC’s met koel- en diepvriesproducten? Heb jeal enige ervaring in de koel- en diepvries of winkeldistributie en wil je een stap in je chauffeurs carriere maken? Dan is deze vacature wat voor jou. WERKLOCATIE: LEKKERKERKWat bieden we je:Salaris en toeslagen volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer;12,14 tot 15,36 bruto per uur (afhankelijk van je ervaring) dit is nog exclusief eventuele toeslagen;25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag (bij een fulltime dienstverband);Een gedegen inwerktraject bij het bedrijf (geldig voor je code95).Wat ga je doen?Voor onze opdrachtgever in Lekkerkerk zijn we op zoek naar een flexibele vrachtwagenchauffeur met het CE rijbewijs. Vanuit de locatie in Lekkerkerk vervoer je diepvriesproducten naar diverse klanten in Nederland. Het betreft voornamelijk pallet-werk. Over het algemeen zal je tussen DC’s rijden maar het kan ook voorkomen dat je zo nu en dan bij een winkel moet leveren.Je vertrekt vroeg, vanaf 02:00 maar zo maak je ook mooi wat uren op een dag. Daarnaast ben je minimaal 1 keer per 6 weken op de zaterdag beschikbaar. Wil je meer zaterdagen? Dat is altijd bespreekbaar.Het is een afwisselende en zelfstandige functie bij een betrouwbare transportonderneming. De opdrachtgever is een gerenommeerde landelijk opererende transportonderneming met ruim 80 jaar ervaring. Je krijgt een gedegen inwerktraject waarbij je onder begeleiding van een mentor chauffeur het bedrijf leert kennen. Bij goed functioneren kan je in dienst komen van de opdrachtgever.Wat vragen we van je?Rijbewijs CE met Code95;Een Digitale Bestuurderskaart;Bij voorkeur enige jaren ervaring in koel- en diepvries of winkeldistributie;Je hebt geen bezwaar tegen vroeg starten (vanaf 02:00);Je bent minimaal 1 keer in de 6 weken op een zaterdag beschikbaar.Waarom werken bij Randstad Transport?Persoonlijke begeleiding bij je werk en carrière als vrachtwagenchauffeur, bij ons sta jij centraal.We bemiddelen je naar de mooiste, vaste chauffeursbanen.Een contract maar ook parttime of flexibel aan de slag, bij Randstad Transport kan je werken zoals jij wil.Een stipte en correcte uitbetaling van je salaris en toeslagen.Altijd beloning volgens de CAO van de opdrachtgever.De mogelijkheid van deelname aan Pensioenfonds Vervoer.Goede bij- en nascholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor je Code95, VCA of ADR.Direct inzicht in je salaris en planning met de Mijn Randstad-app.Is dit jouw chauffeursbaan? Solliciteer dan direct.

Lees meer…

Opleiding tot vrachtwagenchauffeur – Olympia – Gorinchem

JobID = 53f0.08

Als vrachtwagen chauffeur ben je het visitekaartje van het bedrijf waarvoor je werkt. Je brengt het te vervoeren product van plaats A naar plaats B. Als vrachtwagen chauffeur heb je veel vrijheid onderweg en maak je lange dagen. Droom jij altijd al van een beroep als vrachtwagenchauffeur en is het jou nog niet gelukt om deze droom te realiseren? Dan is dit de kans op je droom uit te laten komen!

Lees meer…

Procesmonteur – Vreugdenhil Dairy Foods – Gorinchem

JobID = 4d0.08

Wij zoeken nieuw talent! Voor onze Technische Dienst in Gorinchem zoeken wij een Procesmonteur. Naast het oplossen van storingen en het verrichten van preventief onderhoud aan onze zuivelinstallaties denk je mee over hoe we storingen in de toekomst kunnen voorkomen. Houd jij straks onze installaties in topconditie?

Wat doe jij in deze functie?

Als Procesmonteur ben je werkzaam in de melkpoederproductie van ons bedrijf. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor onderhouds-, reparatie-, aanpassings- en uitbreidingswerkzaamheden aan de installatie. Ook biedt je technische ondersteuning aan operators in het productieproces.

Na een gedegen inwerkperiode los je zelfstandig mechanische storingen op in de installatie. Denk hierbij aan het oplossen van problemen aan kleppen, pompen of motoren. Ook pleeg je preventief onderhoud ter voorkoming van problemen. Naast mechanische werkzaamheden voer je ook elektrotechnische werkzaamheden uit op het gebied van sensoren, motoren en pompen. Tijdens je opleiding word je getraind om met de PLC storingsoorzaken te achterhalen.

Kortom, een diverse functie met veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in het vak!

Herken jij jezelf hierin?

Als Procesmonteur is een analytische benadering essentieel om de juiste oorzaak van een storing te kunnen achterhalen. Je bent leergierig en nieuwsgierig, zowel in het uitpluizen van technische storingen als in het leren van nieuwe technische vaardigheden. Daarnaast vragen wij:

 • Een afgeronde mbo-4 opleiding in de richting van werktuigbouwkunde of mechatronica, het liefste aangevuld met VCA;
 • Ervaring met het direct oplossen van storingen, maar ook met projectmatig werken;
 • Een collegiale, flexibele instelling en gestructureerde werkwijze;
 • Je bent leergierig; zowel in het werk als tot het volgen van aanvullende opleidingen en trainingen;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie in een productieomgeving zoals voedsel of chemie is een pré;
 • Deze functie zal de eerste jaren in hoofdzakelijk dagdienst zijn. Je hebt de bereidheid tot het werken in een vijfploegendienst (twee keer dagdienst, twee keer avonddienst, twee keer nachtdienst, vier dagen vrij).

De organisatie

Vreugdenhil Dairy Foods voorziet wereldwijd miljoenen mensen van gezonde voeding. Binnen Europa is Vreugdenhil de grootste producent van volle melkpoeder. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om het verschil te maken voor miljoenen consumenten óveral ter wereld. Onze ambities staan de sfeer niet in de weg. Want waar je ook rondloopt, overal proef je de prettige en informele werksfeer.

Over de afdeling

Binnen de technische dienst van Vreugdenhil werken we met installaties voor de productie en het verpakken van dagverse melk tot melkpoeder. Alle stappen in het productieproces zijn van invloed op elkaar. Een kleine technische aanpassing kan al gevolgen hebben voor het eindproduct. Op de locatie in Gorinchem werken dagelijks ongeveer 300 medewerkers. De technische dienst bestaat uit ongeveer 60 collega’s. Wil je een indruk krijgen van onze installaties? Bekijk dan: https://www.youtube.com/watch?v=-feyBGcXj48 voor een animatie van ons productieproces.

Dit bieden wij jou

 • Een functie binnen een groeiend en ambitieus bedrijf.
 • Veel ruimte om je werk zelf in te richten.
 • Een informele en collegiale werksfeer.
 • Ruime mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Een leuke baan met veel interactie met overige afdelingen, zoals productie, QA en SHE
 • Goede arbeidsvoorwaarden, conform cao.

Meer informatie

Wil jij in deze functie bijdragen aan een groeiend Vreugdenhil? En wil je deel uitmaken van ons enthousiaste en gedreven team? Reageer dan snel via onderstaande “solliciteer” button. Ook wanneer je vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Lees meer…

Werkvoorbereider Utiliteitsbouw – Eminent Groep – Gorinchem

JobID = 57n0.08

Jij vormt samen met de projectleider en uitvoerder de driehoek die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en realisatie van utiliteitsprojecten. Je ben van A tot Z betrokken en krijgt te maken met verschillende facetten als inkoop, planning, werkvoorbereiding, facturatie en financiële voortgang.

Je zal onder andere bezig zijn met de controle en coördinatie van het bestek en t…


Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Gorinchem

JobID = 51d0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Somatiek.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elkewerkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als bestevriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom van enormbelang dat jij oprechte aandacht toont voor de mensen die jeverzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje temaken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach een wereld vanverschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft. Spreekt datje aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IG hou je eenvinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt en signaleert zonieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moet daarnaast instaat zijn om duidelijk met andere hulpverleners te communicerenover de status en het behandelplan van een cliënt. Naast je nauweopletten en alertheid is het dus enorm belangrijk dat je goedecommunicatieve vaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IGgoed te kunnen vervullen, verwachten we van je dat je in staat bentom reguliere verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het isdaarbij van groot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenendie je helpt. Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slaggaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je(daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in dethuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens eenroute door je eigen regio. Ben je enthousiast geworden om alsVerzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Gorinchem e.o. en voldoeje aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig onlinein!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 57n0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 in Gorinchem en regio Zuid-Holland-Zuid. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Ouderen. Als Helpende vervul je een essentiëlerol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bent de persoondie ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goed begint en/ofdeze in de avond prettig afsluit….


Lees meer…

Zetter CNC – Intro Personeel – Gorinchem

JobID = 55h0.08

Weet jij alles naar je hand te zetten? Voor een toeleverancier van staal, RVS en aluminium zijn wij op zoek naar een ervaren zetter. Je komt te werken bij een familiebedrijf en krijgt er 25 collega’s bij. Hierbij maak je het verschil door:

 • Zelfstandig te werken met de kantbanken van Darley en Trump
 • Produceren van seriewerk tot complete enkelstuks
 • Zelfstandig werkstukken programeren aan de hand van tekeningen

 

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Gorinchem

JobID = 54g0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Gorinchem en regioZuid-Holland-Zuid. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychiatrischecliënten. Als Helpende vervul je een essentiële rol in hetdagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoorzorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in deavond prettig afsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereldvan verschil. Je takenpakket is gevarieerd en omvat hetondersteunen van cliënten verschillende dagelijkse activiteiten.Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen, aan te kledenen het eventueel assisteert bij het aantrekken van steunkousen.Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haar medicatietijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles om mensenwerk.Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt leven in desituatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind je het leukom een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werk te gaanin Gorinchem e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelfdan veilig online in!

Lees meer…